• اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی
   آدرس: بجنورد، خیابان پیامبر اعظم(ص)
   کد پستی: 9418913145
   تلفن: 058-32740243(شماره تماس اداره کل)
   058-32740240 (شماره تماس حفاظت و بازرسی)
   058-32740241(شماره فکس حفاظت و بازرسی)
   فکس: 32740247
   پست الکترونیک:
   ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 17
   پنج شنبه 7:30 تا 13
  • ارتباط با واحدهای سازمان
   بجنورد-خیابان پیامبر اعظم(ص)
   تلفن : 32740243 , فکس : 32740247
    
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *