• دیدار مدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندار شهرستان اسفراین

   دیدار مدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندار شهرستان اسفراین

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان در دیدار با جناب آقای رستمی، فرماندار محترم ...

    کاهش 0/2 درصد مراجعین نزاع در سال 1397

   کاهش 0/2 درصد مراجعین نزاع در سال 1397

   در سال 1397هفت هزار و 111 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.


   دیدار مدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندار شهرستان شیروان

   دیدار مدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندار شهرستان شیروان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان در دیدار با جناب آقای مرآتی، فرماندار محترم ...

  • فرم ها و فرآیندها