FA | EN | AR
سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 42
جمع بازديدها تاكنون: 890280
 376 بازدید
آمار متوفيات ناشي از برق گرفتگي استان خراسان شمالي /هفت‌ماهه سال 1391
ماه خراسان شمالي
زن مرد جمع
فروردين 0 0 0
ارديبهشت 0 1 1
خرداد 1 0 1
تير 0 0 0
مرداد 0 1 1
شهريور 0 0 0
مهر 0 0 0
جمع 1 2 3

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: بجنورد - میدان فردوسی - خیابان شهید رضا امامی - شهید امامی5 کدپستی: 9414839691
تلفن: 2239592، دورنگار: 2239593،
پیام کوتاه: 20001372