FA | EN | AR
سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 44
جمع بازديدها تاكنون: 890282
 325 بازدید
آمار متوفيات ناشي از گازگرفتگي استان خراسان شمالي /هفت‌ماهه سال 1391
    خراسان شمالي  
ماه زن مرد جمع
فروردين 2 1 3
ارديبهشت 0 0 0
خرداد 0 0 0
تير 0 0 0
مرداد 0 0 0
شهريور 0 0 0
مهر 0 0 0
جمع 2 1 3

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: بجنورد - میدان فردوسی - خیابان شهید رضا امامی - شهید امامی5 کدپستی: 9414839691
تلفن: 2239592، دورنگار: 2239593،
پیام کوتاه: 20001372